තවමත් RAW ඡායාරූප විවෘත කිරීමට නොහැකිද?

Updated: Oct 16, 2019

ඔබේ RAW ඡායාරූප Photoshop වල open කරන්න බැරිද? ඒකට හේතුව තමයි ඔබ භාවිතා කරන Photoshop මෘදුකාංගයට අදාල Camera RAW plug-in එක update නොවීම.

RAW ඡායාරූප open කරන්න Photoshop තියෙන්නම ඕනෙද?

නැහැ. 🙂 Photoshop විතරක් නෙමෙයි, Adobe Lightroom, Adobe Bridge මගින් උනත් RAW ඡායාරූප විවෘත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Photoshop සහ Adobe Bridge මගින් RAW ඡායාරූප open කරන්න ඕනේ නම් Camera RAW ඔබේ පරිඝනකයේ තියෙන්න ඕනේ. Camera RAW තියෙනවා නම්, කොහොමද ඒක බලාගන්නේ?

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Windows පරිඝනකයක් නම්, Windows: Photoshop>choose Help>About Plug-In>Camera Raw ඔබ භාවිතා කරන්නේ Mac OS පරිඝනකයක් නම්, Mac: Photoshop>choose Photoshop>About Plug-In>Camera Rawඔබේ පරිඝනකයේ Camera RAW නැත්නම් නම් හෝ තියෙන version එක පරණ නම්, අලුත්ම version එක download කරගන්නේ කොහොමද?

Camera Raw 11.4.1

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Windows පරිඝනකයක් නම්: Camera Raw 11.4.1 – Windows

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Mac OS පරිඝනකයක් නම්: Camera Raw 11.4.1 – Macintosh Camera Raw 9.8 for Photoshop CC/2014/2015

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Windows පරිඝනකයක් නම්: Camera Raw 9.8 – Windows

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Mac OS පරිඝනකයක් නම්: Camera Raw 9.8 – Macintosh

Camera Raw 9.1.1 for Photoshop C6

ඔබ භාවිතා කරන්නේ Windows පරිඝනකයක් නම්: Camera Raw 9.1.1 – Windows ඔබ භාවිතා කරන්නේ Mac OS පරිඝනකයක් නම්: Camera Raw 9.1.1 – Macintosh

Camera RAW update කරාට පස්සෙත් RAW photos open කරන්න බැරිද?


ඔබේ කැමරාව සඳහා තවමත් Camera RAW update එකක් ඇවිල්ල නැත්නම් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම දැනගන්න මේ link එකට යන්න: Cameras supported by Camera Raw ඔබේ කැමරාව මේ list එකේ නැත්නම්, Adobe සමාගම විසින් ඔබේ කැමරාවට අදාලව Camera RAW update එකක් තවමත් නිකුත් කරලා නැහැ.


ඔබගේ අදහස්,යෝජනා සහ චෝදනා පහතින් comment කරන්න. 🙂

#photoshop #photography #RAW

242 views

Recent Posts

See All
© 2013-2020 Ganidu Balasuriya